งานสาธารณะสงเคราะห์

    วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพวิสุทธิคุณ,ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองกุง เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสาธารณะสงเคราะห์ คัดเลือกวัดต้นแบบระดับจังหวัดเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคม สุขภาวะ โดย พระครูโพธิวีรคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม เจ้าคณะอำเภอปทุมรัตต์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี เนื่องด้วยโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา สนองงานคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนแผนงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและแผนงานส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านงานสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางสาธารณสงเคราะห์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคม
    ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสาธารณสงเคราะห์ คัดเลือกวัดต้นแบบระดับจังหวัด เขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ของโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ เพื่อเป็นการพิจารณาแนวทางการการศึกษาและการถอดองค์ความรู้งานสาธารณสงเคราะห์ สำหรับการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่สาธารณะและพัฒนางานเครือข่ายสาธารณสงเคราะห์
ผู้เข้าร่วมการประชุมเขตปกครองหนตะวันออก
 ๑) จังหวัดละ ๕ รูป/คน ประกอบด้วย
              -  เจ้าคณะจังหวัด หรือรองเจ้าคณะจังหวัดที่รับผิดชอบด้านสาธารณสงเคราะห์
              -  ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัด
              -  เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด
              -  เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และ
               - ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  
              ๑๒๐ รูป/คน
๒) วิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ   ๒๐  รูป/คน
       รวม   ๑๔๐ รูป/คน      

    การนี้ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น (พิธีกร) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมถวายการต้อนรับคณะสงฆ์และคณะกรรมการ  ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 386 ครั้ง