สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ รอบที่ ๖

    วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น จัดสอบคัดเลือกนิสิตใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี รอบที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
- ภาคเช้า สอบวัดความรู้ทั่วไป และวิชาความรู้เฉพาะวิชาชีพครู (วัดแววครู)
- ภาคบ่าย สอบสัมภาษณ์ ในรอบสุดท้าย มีผู้สนใจเข้าสอบ ๓๓ รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 156 ครั้ง