กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓

    วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จัดกิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ ๓  โดย นิสิตชั้นปีที่ ๑ ทุกรูป/ท่าน เข้าทำกิจกรรมที่ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนอาเซียน,การสมัคร E-mail MCU และสมัครสมาชิก ชมรม ส่วนชั้นปีที่ 2-4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ดำเนินการพบนิสิตผ่านระบบออนไลน์  (ด้านคุณธรรม จริยธรรม)

ณ ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 72 ครั้ง