โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

    วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานบริการการศึกษา (ฝ่ายกิจการนิสิต) วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “รับน้องอย่างสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ” ประจําปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรระเบียบวินัย และสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนิสิตรุ่นพี่และน้อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนวลักษณ์กิจกรรมพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปลูกฝังความรักสถาบันและความเป็นอัตลักษณ์ นวลักษณ์ให้เป็นนิสิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาให้นิสิตได้เรียนรู้และซึมซับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 ประการ  โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองกิจกรรม คือ
    - พิธีบายศรีสู้ขวัญ (ฝ่ายบรรพชิต) ได้รับความเมตตาจากพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    - พิธีประดับโบว์ นิสิตใหม่ (ฝ่ายคฤหัสถ์)  ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ประดับโบว์ให้กับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์ก
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 101 ครั้ง