โครงการเตรียมความพร้อมฯ

    วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะให้นิสิตได้เรียนรู้ที่หลากหลายก่อนเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ กิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ อาคารหอฉันชั้น ๒, กิจกรรมสักการะพระพุทธนวลักษณ์ พระประธานใหญ่ (หน้าอาคาร ๑๐๐ ปี), กิจกรรมสักการะรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) จากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตคฤหัสถ์ ถวายมาลัยกรราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาลัย ในกิจกรรม "สังคมสีเขียว รักษ์สิ่งแวดล้อม "
    ในช่วงบ่าย ได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เมตตาให้โอวาทและบรรยายพิเศษ เรื่อง "มหาจุฬากับการพัฒนสังคมและจิตใจ ยุค New Normal"
    จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแนะนำอาจารย์ประจำสาขาวิชา พร้อมชี้แจงแผนการจัดการศึกษา การเรียนและการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เรียนอย่างให้สำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คุณลักษณะมหาบัณฑิต และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือต้อนรับนิสิตใหม่ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข่าวโดย งานประชาสัมพันน์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 97 ครั้ง