พิธีสามีจิกรรมพระมหาเถระ

    วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำสามีจิกรรม ทำวัตรขอขมาพระมหาเถระ ประจำปี ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ๒๖ อำเภอ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปประกอบพิธีสามีจิกรรม และทำวัตรขอขมาพระมหาเถระผู้มากด้วยอายุพรรษา
    ในปีนี้ได้อาราธนาพระมหาเถระผู้มากด้วยอายุพรรษาเพื่อรับเครื่องสักการะและทำพิธีสามีจิกรรม และทำวัตรขอขมา ประจำปี ๒๕๖๓ มีรายนามดังนี้
-พระครูวิโรจน์สารคุณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ  อายุ ๙๒ ปี
-พระครูปริยัติสารโกศล  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  อายุ ๘๗ ปี
-พระครูศรีวิสุทธิสารเมธี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระยืน  อายุ ๘๕ ปี
-พระครูสุนทรสิริสาร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง  อายุ ๘๔ ปี
-พระครูพิศาลสารโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง  อายุ ๘๐ ปี
-พระครูรัตนที่ปาภิบาล เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง  อายุ ๘๐ ปี
-พระครูสิริปริยัติวราภรณ์   เจ้าคณะอำเภอพระยืน  อายุ ๘๐ ปี
-พระครูสิริสุตาคม  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น อายุ ๗๗ ปี

ณ อาคารพลับพลาสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร) วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 101 ครั้ง