นิสิตศึกษาดูงานโรงเรียนโสตศึกษา

    วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษไทย ในรายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โครงสร้างรายวิชาหัวข้อ "วัจนภาษาและอวัจนภาษา" ได้กำหนดให้นิสิตจะต้องเรียนรู้นอกสถานที่ พระอาจารย์รชต กตปุณโญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษไทย จึงได้นิสิตชั้นปีที่ ๑ เข้ารับการศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ได้รับการต้อนรับจาก นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
    โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ภาษามือเป็นหลักในการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ คือ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนลักษณะเฉพาะแบบสองภาษาตามแนวทางของวอลดอร์ฟ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 จัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้8 กลุ่มสาระ หลักสูตรสถานศึกษายึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และพัฒนาปรับปรุง พ.ศ.2560 ให้เหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เรียนรู้เต็มศักยภาพมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและทักษะวิชาการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    นิสิตได้รับชมการแสดงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชื่อชุดการแสดงเชิญเที่ยวเมืองขอนแก่น กำกับการแสดง อาจารย์สุทิตย์  สิมมา อำนวยการแสดงผู้อำนวยการชนะ โนนทนวงษ์ นิสิตยังได้เรียนรู้การใช้ภาษามือเบื้องต้น โดยท่านอาจารย์สุทิตย์  สิมมา และอาจารย์อรุณี ศิริกุล ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษามือจากนั้นนิสิตได้เดินชมห้องแหล่งเรียนรู้ ต่างๆของทางโรงเรียน เช่น ห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ที่ร่วมรวมผลงานต่างๆของนักเรียนไว้ และห้องพฤกษศาสตร์แหล่งเรียนรู้เรื่องพืช โดยมีนิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์จำนวน ๓๕ รูป/คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย นักประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 95 ครั้ง