การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

    วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจโดย รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. กรรมการ, ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม กรรมการ, ผศ.ดำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการ และนางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการ/และเลขานุการ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 85 ครั้ง