สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

    วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร, คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วันที่ ๒) ภาคเช้าเป็นการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า และสัมภาษณ์รับบริการ หรือตัวแทนชุมชน ภาคบ่ายสรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานผลการประเมินนำเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารวิทยาเขตด้วยวาจา  
    โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ได้แก่ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. กรรมการ, ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม กรรมการ, ผศ.ดำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการ และนางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการ/และเลขานุการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้คะแนนผลการตรวจประเมินรวมทุกองค์ประกอบ = ๓.๘๕ ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 77 ครั้ง