งานวันบุรพาจารย์

    วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตขอนแก่น เดินทางร่วมงานวันบุรพาจารย์ และพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณในปี ๒๕๖๓ จากนั้นผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕,๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๐ เข้ารับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๔๘ ราย
๑. ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๔ ราย
๒. ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๑๒ ราย
๓. ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก  จำนวน ๑๑ ราย
๔. ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๑๑ ราย
๕. ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๑ ราย
๖. ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๙ ราย
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา>


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 108 ครั้ง