หลักสูตร รปศ.จัดโครงการใหญ่

    วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จัดโครงการใหญ่ ๓ โครงการ ได้แก่
    -โครงการที่ ๑ คือ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันในการศึกษาของหลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต สร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาสำหรับนิสิต และเป็นขวัญกำลังใจสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร
    -โครงการที่ ๒ คือ โครงการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดความเข้าใจการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่กับวิถีชุมชนตามหลัก ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ และเสริมรายวิชาที่ศึกษา
    -โครงการที่ ๓ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ “การประยุกต์ใช้ Google Suite กับการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและปรัชญา” เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ Google Suite for Education แก่นิสิต นำองค์รู้ไปบูรณาการกับการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา/ปรัชญาและวิชาอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม  โดยเชิญ นายสุทธิพงษ์     อุพลเถียร ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นเป็นวิทยากรอบรม
    โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้านภายในอำเภอซำสูง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 109 ครั้ง