พิธีไหว้ครู ๒๕๖๓

    วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีไหว้ครู “๓๕ ปี ครุวันทามหาจุฬาลงกรณ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้ศิษย์สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ในอนาคต  โดยทั่วไปพิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น โดยกลุ่มงานบริการการศึกษาจึงจัดพิธีไหว้ครู “ครุวันทามหาจุฬาลงกรณ”  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครู อาจารย์ แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสังคมไทยและผู้มีพระคุณ และให้นิสิตตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

   ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นิสิตภาคปกติ และศิษย์เก่า จำนวน ๕๐๐ รูป/คน ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 95 ครั้ง