การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น

    วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ระยะสั้น” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการหลักการและวิธีการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ให้สำนัก/วิทยาลัย และ สาขาวิชาได้จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ  ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ที่สอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม และมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์ โดย นายทรงพล โชติกเวชกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรรัประศาสนศาสตรบัณฑิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 94 ครั้ง