แต่งตั้งคณะกรรมการสภา

    วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๗๓/๒๕๖๓ เรื่องแต่งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 อาศัยอำนายตามความในมาตรา ๑๙ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธราช ๒๕๔๐ ข้อ ๕ แห่งข้อมบังคับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยสภาวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๔๑ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จึงแต่งตั้ง นายโชคชัย คุณวาสี เป็นกรรมการสภาวิทยาเขตขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้น สั่ง ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาลงนามแต่งตั้งในคราวครั้งนี้
    การนี้ นายโชคชัย คุณวาสี ได้ถวายกระถางดอกไม้ที่ทำจากล้อรถยนต์ ให้แก่ วัดธาตุ พระอารามหลวง ,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผช.ฝ่ายกิจการทั่วไป และ นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, ดร.เรียงดาว ทวชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น รับมอบ ณ กุฏิรับรองคณะ ๒ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 95 ครั้ง