สถาบันภาษาสอบ MCU-GET

    วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับสถาบันภาษา (มจร. ส่วนกลาง) จัดสอบ MCU-GET ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยเกณฑ์วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งที่สถาบันภาษาให้การรับรอง โดยภาคเช้าสอบ READING SKILL, WRITING SKILL, LISTENING SKILL และในภาคบ่ายสอบ SPEAKING SKILL
    การนี้ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เข้าร่วมสอบ MCU-GET ในครั้งนี้ด้วย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 102 ครั้ง