การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น 2

    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ระยะสั้น” รอบที่ ๒ นี้เป็นการนำเสนอหลังสูตรระยะสั้นของสำนัก/วิทยาลัย และ สาขาวิชา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการหลักการและวิธีการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ให้สำนัก/วิทยาลัย และ สาขาวิชาได้จัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ที่สอดคล้องสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม และมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเผยแพร่ในระบบออนไลน์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชวลิต ชูกำแพง เป็นวิทยากรบรรยาย ถวายความรู้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 106 ครั้ง