พิธีบายศรีสู่ขวัญ

    วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจขึ้น โดยได้กำหนดระยะเวลาในการจัดโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาจิตใจและสังคม พัฒนาทักษะด้านภาษา ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิต มจร กิจกรรมประกวดต้นแบบนิสิตที่พึ่งประสงค์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมมหาจุฬาฯและสร้างความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ปลูกฝังอัตลักษณ์นิสิตมหาจุฬา “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” และให้นิสิตได้เรียนรู้และซึมซับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ
    ในวันนี้ได้กำหนดจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและพิสูจน์รุ่นของนิสิชั้นปีที่ ๑ โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมสันทนาการของนิสิตคฤหัสถ์ในภาคเช้าเวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๙.๐๐น. และนิสิตบรรพชิตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคัดเลือกต้นแบบนิสิตที่พึ่งประสงค์ กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีเทียน ซึ่งผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน ๕๐๐ รูป/คน ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 108 ครั้ง