โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ในกิจกรรมหัวข้อเรื่อง “การวิพากษ์การเขียนบทความวิชาการ/วิจัย” โดย ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น  กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี ในการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สายวิชาการ และสายปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ และมีความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    การจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ รูป/คน ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย นักประชาสัมพันธ์องค์กร มจร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 86 ครั้ง