อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพ

    วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาทักษะความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ พัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธี เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานพิธีในด้านต่างๆ พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางและวิธีการรวมทั้งทักษะพื้นฐานต่างๆในการปฏิบัติราชการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่สำนักพระราชวังกำหนด สามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
    ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๗๐ คน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๗๐ คน รวมผู้เข้ารวมอบรมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 82 ครั้ง