วัด ประชารัฐ สร้างสุข

    เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น อนุกรรมการและเลขาฯ และพระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร. อนุกรรมการและ ผช.เลขาฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ของคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการ ประจำหนตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 74 ครั้ง