โครงการพัฒนาผู้นำชุมชน

    วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล ณ อาคารปฏิบัติธรรมวัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสารกิจประยุต รองผู้อำนวยการ สส มหาสารคาม เปิดประธานในพิธี
     การพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิตัล มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่ให้กับชุมชนและประชาชนทั่วประเทศไทย ช่วยเพิ่มทักษะดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้าง และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล อีกทั้งพัฒนเครือข่ายของชุมชนให้ช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องพลเมืองดิจิทัลให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคติจิตัลของพระสงฆ์ผู้นำที่มีต่อวัด ชุมชน และสังคม เพื่อสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง