วส.นครพนมเข้าศึกษาดูงาน

    วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี เจ้าหน้าที่ และนิสิต จำนวน ๑๔ รูป/คน เข้าศึกษาดูงานองค์กรบริหารนิสิต ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 73 ครั้ง