ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

    วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, พระมหาอธิวัฒน์ ภทฺรกวี, นายวิรัตน์ ทองภู เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการสอนสำหรับคณาจารย์ เรื่อง "เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล " ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ เพื่อให้อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COMD 19) อีกทั้งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต การนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น อาจารย์ผู้สอนต้องมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและสามารถนำเทคนิควิธีการเหล่านั้นมาบูรณการให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 81 ครั้ง