พิธีไหว้ครูศูนย์บัณฑิต

    วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีไหว้ครู ระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ครู - อาจารย์ นิสิตได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู – อาจารย์กับลูกศิษย์ ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 79 ครั้ง