สุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ

    วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบมายให้พระมหาโยธิน โยธิโก, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ตระหนักถึงคุณค่าและสุขภาพของผู้สูงอายุ เข้าใจสภาพปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในทุกๆด้านดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิธีพุทธ และจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องสภาพความต้องการของผู้สูงอายุ โดยเพิ่มแนวคิดทางด้านศาสนาในการดูแลสุขภาพ วิถีชีวิตในแบบพุทธ ในการดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ โดยมุ่งหวังให้เกิดการตระหนัก และการมีส่วนร่วมของครัวครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและครอบครัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ การต่อยอด การพัฒนาผู้สูงอายุไปสู่เป้าหมาย ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพทางสังคม ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ และสุขภาพ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวต่อไป  และสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จึงได้กำหนดจัดเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ  เพื่อหาแนวทางการดูแลและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุโดยใช้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาใช้ในการดูแลสุขภาพ สังคม ภูมิปัญญาและเศรษฐกิจ จัดสัมมนาการจัดการหลักสูตร อบรมผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรอบรมผู้ดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุวิถีพุทธในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองบัวน้อย ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 105 ครั้ง