โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต

    วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต สขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้นิสิตมีศักยภาพในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมที่จะเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ ให้นิสิตมีความรู้และมีทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล มีความรู้และมีทักษะการในใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆในยุคปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
กิจกรรมในโครงการช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ครูไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี"  โดย วิทยากรจากคุรุสภาจังหวัดขอนแก่น นางนิธิกานต์ โตโส ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
    กิจกรรมในโครงการช่วงบ่ายเป็นการบรรยาย หัวข้อ "ทักษะในการสืบค้นและการอ้างอิง" โดย ผศ.ดร.สุรพลพรมกุล เลขาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต บรรณาธิการวารสารธรรมทรรศน์ และกิจกรรม work shop เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "Program And Application ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในยุค New normal" ดังนี้
    - การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรมตัดต่อ VDO ในมือถือ และ โปรแกรม Google Classroom โดย อาจารย์พิชานนท์ สว่างโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ และหัวหน้างานพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
    - Program And Application, Prezi, Canva, Kahoot, Power point, และอื่น ๆ โดย พระอาจารย์ภาณุวัฒน์ จนฺทวฑฺฒโน นักจัดการงานทั่วไป และอาจารย์พันทิวา ทับภูมี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษาเลขานุการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร.ขอนแก่น
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 83 ครั้ง