ประชุมเตรียมความพร้อม

    วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  พระธรรมราชานุวัตร, ดร. รองเจ้าคณะภาค ๙ เมตตาเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธียกฉัตรเจดีย์พุทธคยาจำลอง และพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ. ๙, พธ.ด. กิตติ์) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและสารสนเทศอินโตจีน

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง