โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์

    วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดนโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับที่ ๑๒ และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงาน ทบทวนและวิพากษ์ แผนกลยุทธ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นฉบับที่ ๑๒ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดทำกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารย์ เป็นวิทยากร และบรรยายพิเศษ

ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง