กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต

    วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาภายใต้แผนการพัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ "กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประสบความสำเร็จในยุค New Normal" เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ทราบกลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประสบความสำเร็จในยุค ๔.๐ ภายใต้สถานการณ์การดำรงชีวิตแบบ New Normal เพื่อเสริมความรู้ความสามารถนิสิตให้บริหารจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค Social Network ให้มีประสิทธิภาพอย่างเหมาะสม โดยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ได้อาราธนานิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 68 ครั้ง