โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2

    วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบับที่ ๑๒ และร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงาน ทบทวนและวิพากษ์ แผนกลยุทธ์แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นฉบับที่ ๑๒ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จัดทำกรอบงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นให้มีประสิทธิภาพ
        ภาคเช้า บรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมการจัดทำงบประมาณและการกำหนดโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดย ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ ม จ ร และบรรยายพิเศษ เรื่อง การเขียนโครงการ และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดย ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน, คุณเสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
        ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการ การจัดทำงบประมาณ และการจัดทำแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ โดย ดร.ทักษิณ ประชามอญ รองผู้อำนวยการกองแผนงาน, คุณเสน่ห์ แซวรัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ และนายสุพันธ์ แสนดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 69 ครั้ง