ประชุมทางวิชาการระดับชาติ

    วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๔ เรื่อง พุทธเกษตร : นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยังยืน
    ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พุทธเกษตร: สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง, กรรมการมหาเถรสมาคม และร่วมฟังการเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา ห้องย่อยที่ ๑ - ๔ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา และวกีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พุทธเกษตร: วิถีการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน" ณ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 74 ครั้ง