การบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้

    วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักวิชาการ ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานการบริการวิชาการและแหล่งเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง ๓๐๘ ชั้น ๒ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 76 ครั้ง