วิพากษ์องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

    วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEX) เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจการเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEx) พร้อมทั้งมีระบบและกลไกการบริหารจัดการแต่ละส่วนงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้มีโครงร่างองค์กรของวิทยาเขตที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและบริบทของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 รูป/คน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายและวิพากษ์ เรื่อง ร่างองค์กรสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (EdPEX) ในครั้งนี้ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 67 ครั้ง