E-Testing ข้อสอบกลาง

    วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย ห้องสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ E-Testing ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 66 ครั้ง