สอบ E-Testing วันที่ 2

    วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น จัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ E-Testing ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 62 ครั้ง