โครงการหยั่งรากจิตปัญญา

    วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการหยั่งรากจิตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 80 ครั้ง