พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

    วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แด่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ผู้สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา รุ่นที่ ๖๕ อีกทั่งเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ศิษย์เก่าที่มีความสามารถในการสอบบรรจุข้าราชการครูได้ เป็นการสร้าแรงบันดาลใจระหว่างรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและรุ่นน้องที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะก่อให้เกิดความรักใคร่ กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี และสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความเข้มแข็งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 69 ครั้ง