สอบวัดผลปลายภาคการศึกษา

    วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เริ่มทำการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 67 ครั้ง