วันปิยมหาราช

    วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยการนำของเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวางพวงมาลาพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น, ชมรมรวมพลคนพุทธ, ตัวแทนจากส่วนงานราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 60 ครั้ง