เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคม

    วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต้อนรับคณะเครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ลงพื้นที่เครือข่ายนักนวัตกรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อประสานงานการรับวัวพระราชทาน และไก่พระราชทาน ที่เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านทามูลนิธิชัยพัฒนา และมีวัตถุประสงค์การลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมของจุดที่เกษตรกรหรือสมาชิกเครือข่ายๆ จะนำวัวพระราชทานไปเลี้ยง แนวทางการดูและวัวพระราชทานของสมาชิกเครือข่ายๆ แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการแก่สมาชิกเครือข่าย ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 78 ครั้ง