โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

    วันจันทร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มจร.ขอนเเก่น ในนามมหาลัยเครือข่ายภาคอีสาน ได้ส่งตัวเเทนร่วมงานและร่วมเป็นวิทยากร : โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ ๔ รุ่นบรรจุปี ๒๕๖๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ระหว่างวันที่  ๒-๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเเรมเจริญธานี จ.ขอนเเก่น โดยมีคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทยเเละสังคมศึกษา เข้าร่วม ๓ รูป/ท่าน
๑. อ.พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก (วิทยากร)
๒. อ.พันทิวา ทับภูมี
๓. อ.วิรัตน์ ทองภู
กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้มีครูคืนถิ่น ศิษย์เก่า มจร.ขอนเเก่นเข้าร่วม  ๓ คน
๑. นายปริญญา  นางทะราช (สาขาการสอนภาษาไทย)
๒. น.ส.มะลิวัลย์   ดีเลิศ  (สาขาการสอนภาษาไทย)
๓. นายอภิรักษ์ ศรีพุทธา (สาขาสังคมศึกษา)

ภาพข่าวโดย อ.วิรัตน์ ทองภู
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 52 ครั้ง