ประชุมทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒

    วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ และยกร่างแผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ เครือข่ายความร่วมมือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ บุษบารีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 52 ครั้ง