โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินฯ

    วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง" จัดโดยส่วนงานคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น การจัดทำโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดทำให้มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ระยะที่ ๑๒  คือ  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาเขตขอนแก่นในทุกด้าน โดยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงินทุกด้าน แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และได้รับการตรวจสอบจาก หน่วยตรวจสอบภายนอกและภายใน
    ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบการติดตามการใช้เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ และรับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรค ในการบริหารงานงานโดยระบบ MIS
๒. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๓. เพื่อสร้างระบบและกลไก ที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่นระยะที่ ๑๒
    ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์  ผู้อำนวยการหลักสูตรเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยบุคลากร จาก วิทยาเขตจำนวน ๓ แห่ง คือ วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตหนองคาย  และ วิทยาเขตอุบลราชธานี วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน ๔ แห่ง คือ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
และรับฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารการคลังด้วยระบบ MIS โดย อาจารย์วารี เชื้อปรุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ม จ ร
    ตัวอย่าง การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบกับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากข้อมูลระบบ MIS ของส่วนงานที่เข้าร่วมอบรมบรรยาย เรื่อง การจัดทำกลยุทธ์ทางการเงิน  ม จ ร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดย อาจารย์วารี เชื้อปรุง
    ตัวอย่าง การจัดทำกลยุทธ์ทางการเงิน ส่วนงานที่เข้าร่วมอบรม การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance Excllence : EdPex) ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง