ปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน

    วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานปิดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการเงินและงบประมาณ "อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง" และมอบวัฒิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 61 ครั้ง