พิธีแสดงความยินดี

   วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีแสดงความยินดี กับท่านที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ใหม่ จำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย
๑.พระครูปริยัติธรรมวงศ์,รศ.ดร.
๒. พระครูสุตธรรมภาณี,ผศ.
๓.พระมหาภิรัฐกร อํสุมาลี,ผศ.ดร.
๔. พระมหาปพณ กตสาโร,ผศ.ดร.
๕. พม.สมพงษ์ ปญฺญาธโร,ผศ.ดร.
๖. ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี
๗. ผศ.ดร.นิรัช เรืองแสน
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 72 ครั้ง