โครงการสัมมนาถอดบทเรียน ๑

   วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ และเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ ชั้นปีที่ ๔ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๔

ณ ห้องประชุมธียเตอร์ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง