สัมมนาถอดบทเรียนการฝึกสอน

   วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาสังคมศึกษา

ณ ห้องประชุมธียเตอร์ชั้น 5 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 63 ครั้ง