การบริหารจัดการหลักสูตร

    วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. และการบริหารงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) หลักสูตร ๔ ปี ระดับวิทยาเขต เเละวิทยาลัยสงฆ์ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 58 ครั้ง