ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณ

    วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดยกองแผนงานและกองกิจการวิทยาเขต

ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 59 ครั้ง