โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจัดโครงการการประชุมการจัดกิจกรรมชี้แจงการทำวิจัยภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตากล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธี
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาทของศูนย์วิจัย/หน่วยวิจัยประจำวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ์และผู้ประสานงานวิจัย ทราบแนวทางการการดำเนินงานวิจัยด้วยทุนส่วนงานและทุนภายนอก เพื่อการรับรองผลงานวิจัย แนวทางการขอรับรองผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และแนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน  ๖๕  รูป/คน โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาชุติภัค อภินฺนโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๕ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร ม จ ร วิทยาเขตขอนแก่น
มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน : 49 ครั้ง